Regulamin organizacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych – organami kolegium są:


        1) zgromadzenie ogólne kolegium,
        2) prezes kolegium.  

       W skład kolegium wchodzą: prezes, wiceprezes oraz pozostali członkowie. Członkostwo w kolegium ma charakter etatowy lub pozaetatowy.  

Istotnym jest przy tym, iż członkostwa w kolegium nie można łączyć z:  

  • mandatem posła lub senatora,

  • mandatem radnego lub członkostwem w organie wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego,

  • zatrudnieniem w urzędzie gminy, starostwie lub urzędzie marszałkowskim,

  • członkostwem w kolegium regionalnej izby obrachunkowej,

  • zatrudnieniem na stanowisku sędziego i prokuratora oraz zatrudnieniem w tym samym województwie w administracji państwowej (członkostwo etatowe).   

Członkowie kolegium w zakresie wykonywania czynności określonych ustawą korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

      Prezes kolegium kieruje pracami kolegium, a także dokonuje, w imieniu kolegium, czynności z zakresu prawa pracy wobec etatowych członków kolegium i pracowników biura kolegium.

REGULAMIN    ORGANIZACYJNY SAMORZĄDOWEGO    KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W    PRZEMYŚLU


Rozdział I  

Postanowienia ogólne.    Członkowie Kolegium.
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu zwane dalej „Kolegium" działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 października 1994 roku o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122, póz. 593 z późn. zm/ zwane dalej „ustawą" oraz innych aktów prawnych mających zastosowanie do organizacji lub postępowania przed Kolegium , jak też na podstawie niniejszego regulaminu.
2. Kolegium jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego , jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
3. Na zasadach określonych w odrębnych ustawach Kolegium orzeka w innych sprawach niż wymienione w ust. 2.
                                          § 2
1. Członkostwo Kolegium ma charakter etatowy lub pozaetatowy.
2. Członek Kolegium powinien w wypełnieniu funkcji strzec powagi stanowiska i unikać wszystkiego , co mogłoby przynieść ujmę godności lub osłabić zaufanie do jego bezstronności.
                                          §3
1. Członek Kolegium jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na swoje stanowisko.
2. Obowiązek    zachowania   tejemnicy   trwa   także   po ustaniu   członkostwa   w Kolegium.

                                          § 4
1.   Czas   pracy   członków   Kolegium   oraz   pozostałych   pracowników   Kolegium określony jest odrębnymi przepisami.
2.  Prezes Kolegium  ustala  szczegółowe  zasady  wykorzystania  CLasu  pracy  przez członków Kolegium i pozostałych   pracowników.
                                          § 5
1. System płac członków Kolegium i pozostałych pracowników Kolegium określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów.
2. Pozaetatowi członkowie Kolegium otrzymują ryczałt za przygotowanie i prowadzenie spraw oraz udział w posiedzeniach zespołów orzekających.
3. Podstawę ustalenia ryczałtu stanowią rozliczenia z przydzielonych do przygotowania spraw oraz wnioski przewodniczących składów orzekających potwierdzające udział w rozprawie lub posiedzeniu niejawnym.
4. Szczegółowe warunki ustalenia ryczałtu określa Prezes Kolegium w drodze zarządzenia.


Rozdział II   

Składy orzekające.
                                          §6
1. Sprawy wpływające do Kolegium załatwiane są przez składy orzekające na rozprawie lub posiedzeniu.
2. Skład orzekający stanowi trzech członków Kolegium - składowi orzekającemu przewodniczy Prezes Kolegium lub wyznaczony przez niego etatowy członek Kolegium.
3. Przewodniczący składu orzekającego zapewnia dyscyplinę i właściwy tok rozpoznania powierzonych mu spraw.
4. Przy orzekaniu członkowie składu orzekającego są związani wyłącznie przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
5. Członkowie Kolegium nie posiadający wykształcenia prawniczego lub administracyjnego są wyznaczeni do składów orzekających z uwzględnieniem ich kwalifikacji zawodowych.

                                             § 7
1. W sprawach określonych w art. l  ust. l  ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych   , orzeczenia  Kolegium  zapadają po przeprowadzeniu  rozprawy  lub na posiedzeniu niejawnym .    Orzeczenia Kolegium za zastrzeżeniem art. 79 ust. 5, 6 i    9 , art. 80   ust. l i 3   oraz   art. 8] ust. l   ustawy   z   dnia   21 sierpnia   1997r.    o gospodarce nieruchomościami   wydane są   w   formie   decyzji   lub   postanowień . Orzeczenia    zapadają   większością   głosów i są    podpisywane    przez    cały    skład orzekający.
2. Przegłosowany   członek   składu   orzekającego   ma prawo   zgłosić   zdanie odrębne uzasadniając je na piśmie w terminie 7 dni od dnia odbycia narady.


Rozdział III

Załatwianie spraw.
                                          § 8
1. Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego dokonuje podziału spraw do załatwienia pomiędzy członków Kolegium po wpłynięciu akt do Biura Kolegium . Podział spraw polega na wyznaczeniu przewodniczącego składu orzekającego poprzez umieszczenie nazwisk z podaniem daty przydziału akt sprawy i podpisem Prezesa na wewnętrznej stronie okładki. Pozostałych członków składu wyznacza Prezes Kolegium lub upoważniony przez niego przewodniczący składu orzekającego.
2. Jeżeli przepisy prawa wymagają przeprowadzenia rozprawy lub skład orzekający uzna , że przeprowadzenie rozprawy jest wskazane , przewodniczący składu orzekającego wydaje niezwłocznie zarządzenie o przeprowadzeniu rozprawy. Akta sprawy wraz z zarządzeniem przewodniczący składu orzekającego przekazuje do Biura Kolegium celem ekspedycji wezwań na wyznaczony termin rozprawy.
                                            § 9
1. Członek kolegium , który otrzymał przydział sprawy /sprawozdawca/ , jest zobowiązany dokonać formalnej oceny sprawy , w miarę potrzeby zarządzić wykonanie czynności przygotowawczych przez Biuro Kolegium i zapewnić zgromadzenie pełnego materiału dowodowego umożliwiającego przedstawienie sprawy na posiedzeniu zespołu orzekającego lub rozstrzygnięcie jej w innym właściwym trybie.
2. Czynności przygotowawcze do rozpoznania sprawy sprawozdawca wykonuje w stosunku do stron i organów zgodnie z upoważnieniem udzielonym mu przez przewodniczącego składu orzekającego.

                                             §  10

Rozprawa
l. Po wywołaniu sprawy , przewodniczący składu orzekającego otwiera rozprawę i ustala prawidłowość zawiadomienia oraz uczestnictwo stron i osób wezwanych na rozprawę.
2. Jeżeli nie zachodzą przeszkody do rozpoznania sprawy , przewodniczący składu orzekającego wzywa strony do zawarcia ugody. Jeśli strony uzgodnią formułę zawarcia ugody , przewodniczący zarządza wpisanie ugody do protokołu rozprawy i zawiadamia strony o dalszym postępowaniu / wydanie postanowienia na posiedzeniu niejawnym/ , a następnie zamyka rozprawę.
3. W przypadku braku możliwości zawarcia ugody , sprawozdawca przedstawi rodzaj sprawy i zgłoszone wnioski stron / referat/. Strony mogą zgłosić swoje uwagi i wnioski do referatu.
4. Po zakończeniu referatu , przewodniczący składu orzekającego wzywa strony do ustosunkowania się co do zupełności dokonanych ustaleń i ewentualne zgłoszenie środków dowodowych.
5. Jeżeli wszystkie kwestie pojawiające się podczas rozprawy zostaną rozstrzygnięte, przewodniczący zamyka rozprawę informując strony o posiedzeniu niejawnym oraz możliwym dalszym trybie postępowania /wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, skarga do sądu administracyjnego, złożenie sprzeciwu albo wniosku w celu rozpoznania sprawy przez sąd powszechny itp./.
                                             §  11

 Posiedzenie   niejawne.
1. Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym /bez wzywania i udziału stron/ składu orzekającego sprawozdawca rozpoczyna przedstawieniem rodzaju sprawy i wpływających do Kolegium wniosków.
2. W pierwszej kolejności skład orzekający rozpoznaje kwestie formalne sprawy /swoją właściwość rzeczową i miejscową , właściwe opłacenie sprawy , reprezentację stron postępowania itp./.
3. Po      uzgodnieniu    przez   członków    składu    orzekającego    istniejącego    stanu faktycznego   sprawy   ,   przeprowadza   się   dyskusje   co do   prawnych   możliwości rozstrzygnięcia sprawy i następnie przegłosuje zaproponowane przez sprawozdawcę jej rozstrzygnięcie. Wyniki głosowania i przyjęte rozstrzygnięcie zapisuje się w protokole.
                                             §  12
Protokoły z rozpraw  i  posiedzeń    niejawnych  podpisuje  cały  skład  orzekający  i protokolant.

                                            §  13
1. W przypadku stwierdzenia rozbieżności prawnych uniemożliwiających rozstrzygnięcie sprawy lub powstania okoliczności uzasadniających złożenia pytania prawnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, o którym mowa w art. 22 ust. l ustawy, skład orzekający niezwłocznie wyznacza referenta, który w terminie siedmiu dni opracuje wniosek do Zgromadzenia Ogólnego Kolegium o wystąpienie do Naczelnego Sądu Administracyjnego z pytaniem prawnym.
2. Wniosek przekazuje się Prezesowi Kolegium , który zwołuje Zgromadzenie Ogólne Kolegium nie później niż w terminie 14 dni od dnia przekazania mu wniosku. Prezes równocześnie zawiadamia strony o wystąpieniu z wnioskiem do Zgromadzenia.
3. Wniosek Zgromadzenia Ogólnego Kolegium winien zawierać krótki opis stanu faktycznego na tle którego powstała wątpliwość prawna, wskazanie przepisów prawa, których zastosowanie wywołuje wątpliwość, wskazanie adresata pytania lub wniosku i proponowane sformułowanie pytania prawnego lub wniosku.
4. W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Kolegium uchwały o skierowaniu pytania prawnego, o którym mowa w art. 22 ust. l ustawy Prezes Kolegium zawiadamia strony postępowania informując o zawieszeniu sprawy na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy.


Rozdział IV   

Prezes Kolegium.
                                             § 14
1. W sprawach nie wymagających wydania orzeczenia , albo w przypadkach określonych w przepisach szczególnych rozstrzyganie spraw należy do Prezesa Kolegium w szczególności Prezes podpisuje pisma kończące sprawę, w sposób innym niż przez orzeczenie składu.
2. Prezes podpisuje odpowiedzi na skargę NSA w trybie art. 38 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, oraz pisma z żądaniem potrzebnych informacji i dokumentacji dotyczących działalności organów gminy, o których mowa w art. 19 ust. l pkt. l ustawy.
3. W sprawach wymienionych w ust. l i 2 czynności te wykonuje również Wiceprezes.

                                             §  15
1. W przypadku stwierdzenia wystawienia istotnych uchybień w pracy organów samorządu terytorialnego, sprawozdawca niezwłocznie przekazuje opis stwierdzonych uchybień Prezesowi Kolegium.
2. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w pracy organu jednostki samorządu terytorialnego Prezes Kolegium wydaje postanowienie sygnalizacyjne, którego odpisy przekazuje organowi jednostki samorządu terytorialnego i odrębnie, komisji rewizyjnej odpowiednio rady gminy, powiatu albo sejmiku województwa oraz właściwemu wojewodzie.


Rozdział V   

Biuro Kolegium.
                                             §  16
1. Obsługę kancelaryjne - biurową oraz obsługę Kolegium jako jednostki organizacyjnej w pełnym zakresie zapewnia Biuro Kolegium.
2. Biuro Kolegium zapewnia w szczególności przygotowanie sal rozpraw /posiedzeń/, obsługę składów orzekających oraz czynności wykonywanych przez sprawozdawców.
3. Biuro Kolegium prowadzi rejestrację spraw w podziale na określone kategorie.
4.. Biuro Kolegium wykonuje zadania służby pracowniczej.
5. Biuro Kolegium pracuje na podstawie regulaminu pracy.
                                             §  17
1. Członek Kolegium podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej w związku z postępowaniem uchybiającym jego obowiązkom lub godności zawodowej.
2. W sprawach dyscyplinarnych orzeka komisja dyscyplinarna składająca się z trzech etatowych członków Kolegium.
3. Komisje dyscyplinarne są niezawisłe w zakresie orzecznictwa dyscyplinarnego i nie są związane rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu, oraz samodzielnie rozstrzygają wszelkie zagadnienia faktyczne i prawne.
4.     Skład   i   zasady   działania   komisji   dyscyplinarnej   zostaną   ustalone   odrębnym Zarządzeniem Prezesa.
                                             §  18
1.   Na czele Biura stoi Kierownik, który podlega Prezesowi Kolegium.
2. Kierownik czuwa nad sprawną obsługą Kolegium przez Biuro.
3. Kierownik Biura w szczególności odpowiada za :
a/ prawidłowość stosowania przepisów regulaminu wewnętrznego urzędowania, sposób wykonywania zarządzeń i orzeczeń oraz organizację pracy sekretariatu;
b/ przekazywanie Prezesowi informacji o stanie zaległości w załatwieniu spraw, ze szczególnym uwzględnieniem spraw, w których postępowanie trwa dłużej niż 2 miesiące;
c/ sposób prowadzenia ksiąg i innych urządzeń ewidencyjnych oraz rzetelności sporządzania sprawozdań statystycznych;
d/ warunki i kulturę pracy oraz poziom przygotowania pracowników sekretariatu;
e/ wykonywanie przez Biuro Kolegium czynności związanych z funkcjami Kolegium jako jednostki    organizacyjnej;
f/ Kierownik Biura Kolegium w porozumieniu z Głównym Księgowym opracuje projekt struktury etatów Kolegium i przedkłada go do zatwierdzenia Prezesowi Kolegium.     Schemat struktury podziału etatów stanowi podstawę do ustalenia obsady kadrowej.


Rozdział VI   

 Gospodarka finansowa Kolegium.
                                             §  19
1. Gospodarka Finansowa Kolegium prowadzona jest na podstawie planu finansowego Kolegium opracowanego w oparciu o kwoty dochodów i wydatków wynikających z podziału układu wykonawczego budżetu państwa /rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa /Dz.U. Nr 76. póz. 333 z późn. zm./.
2.   Projekt planu przygotowuje Główny Księgowy Kolegium.
3. Plan finansowania Kolegium zatwierdza Prezes Kolegium.
                                             § 20
1.    Obsługę    finansową    Kolegium    zapewnia    Główny    Księgowy,    który    podlega Prezesowi   Kolegium.
2.   Do kompetencji Głównego Księgowego należą sprawy :
a/ współdziałanie z Kierownikiem Biura przy ustaleniu projektu finansowego Kolegium;
b/ współdziałanie z Kierownikiem Biura przy realizacji wydatków osobowych i rzeczowych;
c/ prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej; d/ sporządzenie sprawozdań z wykonania planu, e/ wykonanie innych czynności wymaganych przepisami szczegółowymi.


Rozdział VII    

Przepisy końcowe.
                                                  § 21

Szczegółowe regulacje dotyczące sposobu wykonywania obowiązków pracowniczych określają odrębne przepisy i Regulamin Pracy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu.
                                                  § 22
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data utworzenia:2016-10-23
Data publikacji:2016-10-23
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5610