Jesteś tutaj: Start / Informacje / Publikacje

Publikacje

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI

SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W PRZEMYŚLU

 za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

CZĘŚĆ I

OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM

1. Podstawa i zakres działania Kolegium

Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu (dalej : SKO) stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 856 z p.zm.) oraz rozporządzenia wydane w oparciu o delegację ustawową.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z p.zm.; dalej jako – Kpa ) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z p.zm.; dalej jako – Op ). Kolegium orzeka również w innych sprawach na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 198, poz.1925), powiaty : grodzki przemyski, jarosławski, przeworski, przemyski, lubaczowski wraz z gminami objętymi tym obszarem.

Rozstrzygając sprawy indywidualne w składach trzyosobowych, Kolegium związane jest wyłącznie przepisami obowiązującego prawa.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest państwową jednostką budżetową.

2. Obsada kadrowa Kolegium

Kolegium składa się z 12 członków : 6 etatowych i 6 pozaetatowych.

 

 

 

Liczba członków etatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze :

3

wyższe administracyjne :

3

Liczba członków pozaetatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze :

4

wyższe administracyjne :

1

wyższe inne :

1

       

Wśród członków Kolegium jest 3 radców prawnych, 1 osoba posiada– tytuł doktora prawa.

 1. Biuro Kolegium składa się z 4 osób. W skład biura Kolegium wchodzi : kierownik biura – wyższe wykształcenie, główny księgowy – wyższe wykształcenie, ( sekretarka) referent -wyższe wykształcenie, (przepisująca teksty) referent – wyższe wykształcenie.

3. Lokal i wyposażenie Kolegium

Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu mieści się w Przemyślu, przy ul. Borelowskiego Nr 1 , w budynku użyczonym Kolegium przez Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich.

Stan wyposażenia Kolegium w sprzęt biurowy i elektroniczny

Lokal Kolegium składa się z 11 pomieszczeń. Warunki pracy są bardzo dobre, każde stanowisko pracy wyposażone jest w komputer , działający w sieci. Stanowisko do spraw księgowych, wyposażone jest w komputer z programem do bankowości elektronicznej „enbepe”. Pracownicy Kolegium korzystają z najnowszych programów prawnych . W miarę posiadanych środków uzupełniane są zasoby literatury fachowej. Kolegium prenumeruje dzienniki lokalne, periodyki oraz prasę fachową. Wszyscy pracownicy mają dostęp do internetu, co wydatnie przyczynia się do poprawy orzecznictwa, poprzez możliwość korzystania z najnowszych doniesień w dziedzinie prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II

 

WPŁYW SPRAW

 1. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogółem w roku objętym informacją- 1608

w tym spraw:

 1. pozostałych w ewidencji z roku poprzedniego (łącznie sprawy

administracyjne i sprawy z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste

nieruchomości gruntowych) 124

1.2.wpływ spraw w roku objętym informacją - 1484

 1. Rodzaje spraw ujętych w ewidencji w roku objętym informacją :

 

2.1.Liczba spraw administracyjnych - ogółem 1321

 

Lp.

Określenie rodzaju sprawy

Liczba spraw

1.

Objęte proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej

408

2.

Działalność gospodarcza

-

3.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

138

4.

Pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna, oświata (stypendia, pomoc materialna itd. ), dodatki mieszkaniowe, sprawy socjalne

432

5.

Gospodarka nieruchomościami (bez opłat za wieczyste użytkowanie) , przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo geodezyjne i kartograficzne

151

6.

Ochrona środowiska, ochrona przyrody i ochrona zwierząt, odpady i utrzymanie porządku i czystości w gminach

40

7.

Prawo wodne

28

8.

Handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

41

9.

Prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy

40

10.

Prawo górnicze i geologiczne

4

11.

Inne, pozostałe, w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu VIII Kpa

39

     
     

2.2.Sprawy podlegające rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.

1270 z p.zm. – dalej jako Popsa - 137

 

2.3.Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste - 26

2.4 Liczba postanowień sygnalizacyjnych - 0

 

CZĘŚĆ III

ZAŁATWIANIE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

 1. Liczba spraw załatwionych ogółem w roku objętym informacją - 1293

 

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Ilość spraw

1.

Akty wydane przez SKO jako organ II instancji /i,

w tym :

- sposób rozstrzygnięcia patrz → tabela z pkt 1.1.

801

2.

Akty wydane przez SKO jako organ I instancji /ii

- sposób rozstrzygnięcia patrz → tabela z pkt 1.2.

160

3.

Postanowienia wydane przez SKO w wyniku rozpatrzenia zażaleń na bezczynność organu,

w tym :

23

4.

Akty wydane przez SKO po rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z p.zm.)

137

5.

Pozostałe /iii

172

1.1. Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia sprawy przez SKO jako organ II instancji :

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Liczba spraw

1.

Decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art. 138 § 1 pkt 1 Kpa oraz art.233 § 1 pkt 1 Op) /iv

175

2.

Decyzje uchylające decyzje organu I instancji i orzekające co do istoty sprawy oraz uchylające decyzje organu I instancji i umarzające postępowanie (art. 138 § 1 pkt 2 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 2a Op) /7

33

3.

Decyzje uchylające decyzje organu I instancji i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia (art. 138 § 2 Kpa oraz art. 233 § 2 Op) /7

523

4.

Decyzje umarzające postępowanie odwoławcze (art. 138 § 1 pkt 3 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 3 Op) /7

16

5.

Pozostałe

54

1.2. Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia sprawy przez SKO jako organ I instancji :

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Liczba spraw

1.

Postanowienia o wznowieniu postępowania i wyznaczeniu organu właściwego do jego przeprowadzenia (art.150 § 2 Kpa oraz art. 244 § 2 Op) /v

 

2.

Decyzje o odmowie wznowienia postępowania (art. 149 § 3 Kpa oraz art. 242 § 3 Op) /8

1

3.

Decyzje o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji (art. 157 § 3 Kpa oraz art. 249 § 3 Op) /8

19

4.

Decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu I instancji oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 156 – 158 Kpa oraz art. 247 – 251 Op) /8

106

5.

Decyzje o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji (art. 158 § 1 Kpa oraz art. 248 § 3 Op ) /8

7

6.

Decyzje odmawiające uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania (art. 151 Kpa oraz art. 245 Op) /8

-

7.

Decyzje uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa wydane po wznowieniu postępowania(art. 151 Kpa oraz art. 245 Op) /8

2

8

Decyzje umarzające postępowanie prowadzone w I instancji przez SKO (art. 105 § 1 Kpa oraz art. 208 Op)

9

9.

Pozostałe

16

 

 1. Liczba spraw administracyjnych pozostałych do załatwienia przez SKO w roku objętym informacją/vi - 136

 

CZĘŚĆ IV

 

ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

 1. Liczba spraw z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste załatwionych w roku objętym informacją ogółem - 38

w tym ugody - 33

 1. Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń SKO - 5
 2. Liczba spraw pozostałych do załatwienia przez SKO/9 - 4

 

CZĘŚĆ V

 

SKARGI DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

 

1. Sprawy prowadzone przez Kolegium w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153,
poz. 1270 z p.zm. – dalej jako Popsa) :

Liczba spraw w roku objętym informacją ogółem - 137

w tym :

1.1. Liczba skarg na decyzje i postanowienia Kolegium skierowanych
do WSA w roku objętym informacją, ogółem - 134

 

 • wskaźnik „zaskarżalności” /vii - 16,72 %

 

1.2. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowana do WSA w roku
objętym informacją, ogółem - 1

 

1.3. Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie
w trybie art. 54 § 3 Popsa, ogółem - 2

 

1.4. Liczba skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA (w tym zażaleń na postanowienia) skierowanych przez SKO w roku objętym informacją
do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie , ogółem - -

 

1.5. Liczba innych spraw prowadzonych przez Kolegium w trybie określonym
przepisami Popsa, skierowanych do WSA, ogółem/viii - -

 

 

2. Skargi na akty i czynności Kolegium rozpatrzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny prawomocnymi orzeczeniami w roku objętym informacją :

 

Liczba orzeczeń WSA w roku objętym informacją ogółem - 102

w tym :

 

Lp.

Rodzaj rozstrzygnięcia

Liczba spraw

1.

Skargi na decyzje i postanowienia rozpoznane przez Sąd

w tym :

101

2.

Skargi na bezczynność Kolegium rozpoznane przez Sąd

w tym :

1

 

CZĘŚĆ VI

INFORMACJE DODATKOWE I WNIOSKI

 

Rok 2010, potwierdził utrzymującą się od kilku lat, stałą tendencję wzrostu wpływu spraw i zamknął się ogólną liczbą - 1484.

Wzrost ilości wpływających spraw wystąpił szczególnie w sferze objętej przepisami ordynacji podatkowej. Ponad dwukrotnie wzrosła ilość spraw w zakresie handlu i

 

sprzedaży napojami alkoholowymi, podobnie sytuacja kształtowała się w dziedzinie prawa wodnego, gdzie nastąpił wzrost z 23 spraw w roku 2009 do 41 w roku 2010.

Wzrost ilości spraw nastąpił również w kategorii spraw dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego.

W okresie sprawozdawczym niepokojąco wzrosła ilość spraw, w których Kolegium stwierdziło nieważność decyzji organu I instancji oraz wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa.

Znaczącemu zmniejszeniu uległ wskaźnik zaległości w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste z 24,62% w roku 2009 do 10,53 w roku 2010, co wyraźnie wskazuje na poprawę skuteczności orzeczniczej Kolegium.

W 2010r. NIK przeprowadziła kontrolę działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w latach 2008 – 2010 ( I półrocze).

Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym, jedynym zaleceniem było stosowanie przez Kolegium zawiadomienia w trybie art. 36 K.p.a.

 

Przemyśl, marzec 2011r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data utworzenia:2016-10-23
Data publikacji:2016-10-23
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5811