Klauzula dla osób składających wnioski o udostepnienie informacji publicznej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna

dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu reprezentowane przez Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu z siedzibą ul. Pułkownika Marcina Borelowskiego 1, 37,700 Przemyśl.

 

 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@przemysl.sko.gov.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  w celu realizacji złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności na podstawie art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, m.in. okres przewidziany dla archiwizacji dokumentacji.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu
Data utworzenia:2019-01-09
Data publikacji:2019-01-09
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3389